Hotline 0-2101-2222

ISUZU NLR 130 กระบะบรรทุก

ตอบโจทย์ได้ทุกมิติการใช้งาน และรูปแบบการบรรทุก

 รถบรรทุกอีซูซุ 4 ล้อใหญ่ 
- วิ่งไม่ติดเวลา 
- จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(ภายใต้เงื่อนไขการต่อตัวถังของบริษัทฯ)

ISUZU NLR 130 กระบะบรรทุก

ติดต่อสอบถาม ISUZU NLR 130 กระบะบรรทุก

send

คำนวณค่างวดรถ